Aflopende contracten van spelers en trainers per 30 juni 2023

Geplaatst op: 01 mrt, 2023

De Nederlandse wet verplicht werkgevers onder meer om werknemers uiterlijk één maand voor het einde van een tijdelijk contract schriftelijk te informeren over het verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten. Deze wetgeving geldt voor al het personeel (en dus niet alleen voor trainers en spelers). Daarnaast hebben medewerkers met een aflopend contract in beginsel ook recht op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

Met betrekking tot aflopende verlengde contracten van spelers en trainers, is iedere club conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht een bepaalde procedure te doorlopen (zie artikel 6 van de van toepassing zijnde CAO).

 

 1. Beëindiging arbeidsovereenkomst speler/trainer conform CAO

Mededeling
Clubs die te maken hebben met een verlengd contract van een speler of trainer dat op 30 juni 2023 afloopt en niet verlengd zal worden, zijn volgens respectievelijk de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht om de mededeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2023 per aangetekend schrijven aan de desbetreffende werknemer te doen. Zie artikel 6 van voornoemde CAO’s.

Indien deze mededeling niet of niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst in beginsel automatisch voortgezet tegen dezelfde voorwaarden voor de duur van één jaar. Deze brief dient aangetekend verzonden te worden. Het persoonlijk overhandigen,  per reguliere post of per email versturen van de brief is niet afdoende.

 

 1. Aanzegging en transitievergoeding conform de wet

Aanzegging
Clubs zijn op grond van de wet ingeval van een aflopende arbeidsovereenkomst (die langer heeft geduurd dan zes maanden) verplicht de werknemer te informeren omtrent de verlenging of niet-verlenging (een zogeheten ‘aanzegging’) van de arbeidsovereenkomst.

Deze verplichting geldt zowel bij eerste als bij verlengde aflopende arbeidsovereenkomsten. De werkgever dient uiterlijk een maand vóór afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst met de werknemer al dan niet wordt verlengd, en zo ja, tegen welke voorwaarden.

LET OP! Wanneer een werkgever deze aanzegverplichting in zijn geheel niet nakomt, dan is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan één bruto maandsalaris. Komt de werkgever die verplichting niet tijdig na, dan is de werkgever aan de werknemer de vergoeding naar rato verschuldigd. Wij adviseren dan ook deze brief per aangetekende post, alsmede per e-mail te versturen.

Transitievergoeding
In Nederland zijn werkgevers in beginsel verplicht om werknemers een transitievergoeding te betalen, in geval de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Het niet-verlengen van een tijdelijk contract valt hier ook onder. Werknemers hebben recht op transitievergoeding ongeacht de duur van het contract.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband in combinatie met het salaris en de leeftijd van de werknemer. Voor een exacte berekening van de transitievergoeding raden wij aan om gebruik te maken van de navolgende website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

LET OP! Ingeval de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of op initiatief van de werknemer is beëindigd (bijvoorbeeld ingeval van een speler, omdat de speler zelf zijn arbeidsovereenkomst niet wenst te verlengen, een tenminste gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen of reeds een contract heeft getekend bij een andere club) is er geen transitievergoeding verschuldigd. De bewijslast hiervan ligt echter bij de werkgever.

 • Wij raden u in voorkomende gevallen dan ook aan een beëindiging op initiatief van de werknemer schriftelijk vast te leggen (te denken valt hierbij aan het aangetekend verzenden van een brief, waarin de beëindiging op initiatief van de werknemer, bijvoorbeeld het afwijzen van een gelijkwaardige of verbeterde aanbieding of het tekenen van een arbeidsovereenkomst bij een andere club, wordt bevestigd).
 1. Concluderend en wat te doen als club?

Contractspelers/Trainers
Iedere contractspeler of trainer wiens arbeidsovereenkomst aan het einde van dit seizoen eindigt (op 30 juni 2023), dient van de club in beginsel een brief te ontvangen waarin medegedeeld wordt of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

Op basis van de CAO’s dient de mededeling dat het contract wordt beëindigd bij verlengde contracten plaats te vinden op uiterlijk 31 maart 2023.

Op basis van de wet dient de aanzegging van beëindiging of verlenging bij eerste én verlengde aflopende contracten uiterlijk een maand vóór het einde van het contract plaats te vinden.

Wij adviseren u derhalve om:

 1. ieder eerste aflopend contract uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan te zeggen;
 2. ieder verlengd aflopend contract uiterlijk 31 maart 2023 aangetekend aan te zeggen, tenzij er individuele (bewuste) redenen zijn van het voorgaande af te wijken. Bijvoorbeeld:
 • indien de contractspeler of trainer reeds een arbeidsovereenkomst heeft (of gegarandeerd zal krijgen) bij een andere club per 1 juli 2023; of
 • de club de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden wil laten doorlopen; of
 • indien de desbetreffende contractspeler of trainer een verbeterde of gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen (en de club daarvan een bewijs heeft).

Alsdan dient de trainer op uiterlijk 31 maart 2023 en de contractspeler op uiterlijk 15 mei 2023 zelf de verlengde arbeidsovereenkomst schriftelijk te beëindigen (bij gebreke waarvan het contract een jaar tegen dezelfde voorwaarden doorloopt). Ook is in die gevallen geen transitievergoeding verschuldigd: het initiatief tot beëindiging ligt dan immers bij de trainer/speler.

Wij hebben standaardbrieven die u in het kader van het bovenstaande kunt gebruiken. Deze zijn middels een inlogcode te downloaden via onze website: Standaard brieven – FBO

Voorts adviseren wij – alvorens de brief met de mededeling wordt verzonden – ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst het eventuele recht op en de hoogte van de transitievergoedingen te inventariseren.

Overig personeel
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de regels van aanzegging en transitievergoeding die volgen uit de wet ook gelden voor het overig personeel.

 • Op basis van de genoemde wetgeving dient daarom uiterlijk een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de desbetreffende medewerker te worden medegedeeld of de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd of zal worden verlengd, en, ingeval van het laatste, tegen welke voorwaarden.
 • Per medewerker dient bekeken te worden of deze ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding.

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat bovengenoemde materie niet eenvoudig is. Aarzelt u dan ook geen moment om ingeval van vragen of behoefte aan hulp rechtstreeks (en vóór 31 maart a.s.) contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met u de individuele casus of casussen bespreken en u hierin adviseren.