De FBO is de werkgeversorganisatie in het Nederlandse betaald voetbal. De FBO ondersteunt de clubs op sociaal economisch, HR en juridisch gebied.
Behartiging van belangen en ondersteuning van clubs behoort al sinds de oprichting van de FBO in 1968 tot de kerntaken van de FBO. Het afgelopen decennium is de FBO zich hierbij meer en meer gaan richten op de ondersteuning op juridisch en HR-gebied. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen individuele ondersteuning en belangenbehartiging en collectieve ondersteuning en belangenbehartiging.

 

Individueel
In individuele zin bestaat de ondersteuning en belangenbehartiging onder meer uit het dagelijks bijstaan van de clubs in de operationele en beleidsmatige sfeer als het gaat om allerhande juridische en HR-gerelateerde zaken. Hieronder een kleine impressie van zaken waarin de FBO clubs bij kan staan;

  • Het opstellen en/of controleren van overeenkomsten (commercieel en voetbaltechnisch) zoals arbeidsovereenkomsten, transferovereenkomsten, sponsorovereenkomsten, licentieovereenkomsten, supplierovereenkomsten;
  • het begeleiden van clubs (al dan niet als raadsman) bij geschillen zoals arbeidsgeschillen, contractuele geschillen, geschillen aangaande solidariteitsbijdragen en/of opleidingsvergoedingen en inbreuken op het gebied van het intellectuele eigendom;
  • het begeleiden van clubs bij arbitrage- en tuchtzaken (zowel bij de KNVB arbitragecommissie als bij de FIFA en het CAS);
  • het aanvragen van tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor niet-EU spelers;
  • het op individuele basis aanbieden van branchegerelateerde producten en diensten zoals de digitale RI&E, de arbocatalogus, verzekeringen, workshops en onderwerpspecifieke presentaties (zowel bij de FBO als bij de club);
  • advisering en bemiddeling in algemene zin en op juridisch en HR vlak zoals bij werving en selectie en andere personeelgerelateerde vraagstukken;
  • het informeren over en ondersteunen bij (de implementering van) de nieuwste, op de branche van toepassing zijnde, wet- en regelgeving;
  • het op maat maken van functiebeschrijvingen, personeelsgidsen en dergelijke; en
  • het op locatie verzorgen van presentaties over (club)specifieke onderwerpen.


Collectief

In collectieve zin behartigt de FBO de belangen van de clubs en ondersteunt zij de clubs onder andere door:

  • Het uitonderhandelen en afsluiten van de CAO’s in het betaald voetbal (voor spelers en trainers);
  • het creëren en ter beschikking stellen van uitgebreide model-contracten (zoals voor sponsors, spelers, trainers, regulier personeel, makelaars, transfers en licenties), modelbrieven (zoals beëindigings- of verlengingsbrieven), handboeken (zoals functiehuis, salarisbenchmark, arbocatalogus) en brochures (zoals de transferleidraad, de brochure opleidingsvergoedingen en de brochure niet-EU spelers);
  • het bespreken en voorbereiden van (wijzigingen in) wetgeving en reglementen zoals de KNVB/FIFA reglementen via de juridische werkgroep;
  • het bespreken en voorbereiden van (wijzigingen in) wetgeving en reglementen via de HR- werkgroep;
  • het organiseren van kennisworkshops en (informatie)bijeenkomsten;
  • het optreden als docent/spreker in cursussen, opleidingen of bijeenkomsten voor clubs (bijvoorbeeld op universiteiten en op bijeenkomsten van KNVB Expertise of de Eredivisie CV);
  • het onderhouden van contacten met voor de bedrijfstak belangrijke overheidsinstellingen (zoals het UWV, de IND en het Ministerie van SZW) en het initiëren van of participeren in politieke lobby’s;
  • het houden van structureel overleg met de directies van de KNVB, CED en ECV (onder meer via het zogeheten CEFK-overleg);
  • het op nationaal niveau participeren in werkgroepen en commissies;
  • het op Europees niveau actief participeren in werkgroepen van de European Professional Football leagues (EPFL), waarvan de FBO deel uitmaakt;
  • het afsluiten van collectieve verzekeringen (zoals de transferwaardeverzekering, de revalidatieverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering);
  • het optreden als raadsman ingeval van collectieve inbreuken op het gebied van het intellectuele eigendom;
  • juridische en HR gerelateerde ondersteuning aan de Eredivisie CV en de CED; en
  • het verkrijgen en verspreiden van (voor de betaald voetbal branche van belang zijnde) kengetallen.

NB De hierboven genoemde werkgroepen bestaan uit medewerkers van clubs, waardoor de kennis van en de feeling met de praktijk binnen het betaald voetbal gewaarborgd is.

Meer weten van de FBO? kijk ook op: https://www.youtube.com/watch?v=PkO3NBbQkyo