Geplaatst op: 01 jan, 2008

Onder leiding van Mark Boetekees weten het merendeel van de clubs de FBO weer te vinden. Ook de clubs die hun lidmaatschap hadden beëindigd, treden weer toe. Groot voordeel voor de clubs is dat de FBO een contributie-systeem kent. De clubs betalen slechts eenmaal een contributie en hoeven verder dus geen facturen vanuit de FBO te verwachten. Dat maakt de service van de FBO goedkoop en benaderbaar, terwijl de kennis inzake juridische en P&O-zaken binnen het betaald voetbal in Nederland langzamerhand exclusief bij de FBO is komen te liggen.

In 2010 kondigt Mark Boetekees een terugkeer naar de KNVB aan. Hij acht zijn taak binnen de FBO volbracht en ziet een terugkeer naar de KNVB als een goede nieuwe uitdaging. Zijn opvolger wordt Serge Rossmeisl. Hij treedt in april 2010 aan als nieuwe directeur van de FBO.

De doelstelling van Rossmeisl – welke ook in het beleidsplan van 2010 wordt vastgelegd – is om de FBO zo snel mogelijk naar een individuele 100%-afname te helpen; iedere club in het betaald voetbal moet aan het einde van enig seizoen diensten hebben afgenomen van de FBO. Naar de mening van Rossmeisl mag het niet zo zijn dat clubs contributie betalen, maar ondertussen een advocaat of een adviseur inschakelen voor zaken die gratis bij de FBO te vinden zijn. Nog steeds bestaan er in 2008 nog – een klein aantal – clubs die niet of nauwelijks bij de FBO voorbijkomen. Een persoonlijke en informelere benadering wordt hierbij van belang geacht. De FBO moet juridische zaken kunnen vertalen naar de achterban en de FBO moet clubs het gevoel geven dat de FBO er echt voor de clubs en hun belang is.

De ECV ontwikkelt zich ondertussen ook in een razend tempo. Zodanig zelfs, dat zij haar eigen tv-kanaal ontwikkelt; Eredivisie Live. Met Eredivisie Live neemt echter ook het aantal personeelsleden in Maarsbergen in rap tempo toe. Het is mede de reden dat er in 2012 een nieuwe verhuizing plaatsvindt. De FBO, CED en ECV verhuizen naar een prachtig pand aan de Woudenbergseweg, recht tegenover de KNVB. Het pand wordt omgedoopt tot ‘Het Voetbalhuis’; een huis voor en van clubs. Belangrijke bijkomstigheid is dat het pand is aangekocht en verhuurd wordt door de KNVB. Daarmee blijft het geld van alle partijen vanaf nu binnen het voetbal.

Terwijl de FBO haar dienstverlening blijft uitbreiden en clubs er op individuele basis meer en meer gebruik van gaan maken, worden de eerste gevaren alweer zichtbaar. In 2014 komt een nieuwe wet in zicht; de Wet Werk & Zekerheid (WWZ). Deze wet wil het werkgevers verbieden om nog langer bij CAO afwijkende afspraken te maken over de Flexwet. Voortaan is daarvoor naast een CAO, ook een zogeheten ministeriele regeling vereist. Een ministeriele uitzondering aldus, die dient te worden verkregen via de minister van SZW.

Een grote lobby wordt door de betrokken partijen – FBO, VVCS, ProProf, KNVB en CBV -opgezet om naderend groot onheil te voorkomen. Na vele gesprekken met het ministerie, inzet van media en zelfs tweets van de minister zelf, lukt het uiteindelijk om – als eerste branche in Nederland – een uitzondering te verkrijgen. Zowel voor de trainers als de spelers wordt een ministeriele regeling verkregen, waardoor het afwijken van de Flexwet mogelijk blijft. Daarmee wordt een ramp voor het betaald voetbal ternauwernood voorkomen.

Een tweede probleem dient echter ook opgelost te worden. De WWZ geeft werknemers met een contract voor bepaalde tijd namelijk de mogelijkheid om alsnog een contract te kunnen beëindigen tegen betaling van de restwaarde van het contract. De FBO weet met Kamervragen vanuit de VVD in de Eerste Kamer op de allerlaatste dag te voorkomen dat de wet wordt aangenomen. Een gesprek met SZW volgt en in samenwerking met dezelfde partijen als bij de ministeriele regeling, lukt het om ook op dit vlak alsnog een uitzondering voor het betaald voetbal te bemachtigen. De wettekst wordt aangepast.

Ondertussen heeft de economische crisis in deze jaren ook zijn intrede in het betaald voetbal gedaan. Meerdere clubs gaan failliet en veel clubs komen in grote financiële problemen. De rol van de FBO wordt daardoor als individuele hulpverlener steeds belangrijker. Clubs beginnen zich steeds meer te realiseren dat de kennis bij de FBO ‘gratis’ is, terwijl de kennis binnen de FBO inmiddels volop aanwezig is. Waar Serge Rossmeisl in 2002 nog de enige jurist was, heeft de FBO er in 2015 vier.

Ook de dienstverlening wordt gedurende de jaren weer verder uitgebreid. De FBO ondersteunt de clubs op het gebied van privacywetgeving, e-sports doet zijn intrede en op het gebied van HR (voormalig P&O) worden nieuwe zaken ontwikkeld zoals een vacaturebank (VoetbalJobs) en individuele coaching. En dat terwijl andere zaken, zoals de noodzakelijke CAO-onderhandelingen ook door blijven gaan.

In 2017, gedurende zeer roerige tijden omtrent Oranje, de KNVB, de voetbalpyramide en clubs als Achilles ’29 (lid geworden van de FBO in 2013) en FC Twente, steken de FBO, de VVCS en ProProf de koppen bij elkaar om – in ieder geval op sociaal-economisch vlak – de zaken rustig te houden. Getracht wordt om achter de schermen tot een verlenging van de CAO te komen. Dat lukt. In juni 2017 bereiken de sociale partners zonder gebruikmaking van formele afgevaardigden van clubs en spelers een onderhandelingsresultaat. Dat resultaat wordt unaniem aanvaard door de clubs. Het zorgt op arbeidsvoorwaardelijk vlak voor rust en zekerheid.

Het beleidsplan dat in 2014 aan de clubs is voorgelegd, wil de FBO verder brengen van een dienstbare naar een onmisbare organisatie. Die missie blijkt aan het einde van het beleidsplan in 2018 geslaagd. Meer dan ooit is de FBO vertegenwoordigd in werkgroepen, vergaderingen en commissies die zich buigen over belangrijke collectieve aangelegenheden en al jarenlang is er sprake van de gewenste individuele 100%-afname. Verder blijkt uit terugkoppelingen van clubs en de toename van gebruikmaking van clubs de waardering en erkenning voor de FBO.

In 2018 vindt er nog eenmaal een verhuizing plaats. Van het Voetbalhuis verhuist de FBO tezamen met de CED naar het naastgelegen kleinere koetshuis. Nog steeds op het terrein waar de FBO zich in 2012 zetelde.

Op 16 november 2018 bestaat de FBO 50 jaar. In diezelfde maand wordt ook het nieuwe beleidsplan van de FBO gepresenteerd. Een beleidsplan dat inspeelt op het nu en op de toekomst, maar dat ook het 50-jarige verleden koestert.