Meldingsplicht bij in -of uitlening van arbeidskracht

Geplaatst op: 08 okt, 2012

Per 1 juli jl. is er een wetswijziging doorgevoerd in de zogeheten Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Deze wijziging heeft directe gevolgen voor bedrijven die werknemers in- of uitlenen aan andere organisaties.

FBO heeft haar partner RSM Wehrens Mennen & de Vries gevraagd uit te leggen welke gevolgen deze wetswijziging heeft voor de betaaldvoetbalorganisaties in Nederland en hen verzocht een advies te formuleren.  Op basis van de huidige stand van wet- en regelgeving en jurisprudentie, alsmede haar interpretatie daarvan, legt RSM een en ander hieronder uit.

 

Uitlenen

Leent uw BVO spelers (of andere arbeidskrachten) – tegen betaling – uit aan andere ondernemingen/BVO’s? In dat geval bent u vanaf 1 juli 2012 verplicht dit te melden in het Handelsregister. Aangezien de boetes bij het niet voldoen aan deze meldingsplicht behoorlijk kunnen oplopen, adviseren wij u snel actie te ondernemen.

 

Achtergrond wetswijziging

Met de nieuwe Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de illegale arbeid en de uitbuiting van medewerkers terugdringen. Als een gevolg van deze wet worden helaas niet slechts de probleemgevallen aangepakt, maar moeten alle bedrijven die arbeidskrachten (al dan niet incidenteel) ter beschikking stellen dit melden in het Handelsregister. Aangezien het in -en uitlenen in de voetballerij veel voorkomt, zal ook in deze bedrijfstak actie moeten worden ondernomen.

 

Ter beschikking stelling van arbeidskracht

Van het ter beschikking stellen van arbeidskracht is sprake indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Uw BVO stelt een arbeidskracht ter beschikking aan een andere onderneming/BVO;

– Uw BVO ontvangt hiervoor een vergoeding (huursom) van de inlenende  ondernemer/BVO;

– De arbeidskracht werkt onder toezicht en leiding van de inlenende ondernemer/BVO.

 

1) Bedrijfsmatig uitlenen van arbeidskracht

De Wet WAADI verplicht bedrijven die bedrijfsmatig personeel uitlenen hun bedrijfsactiviteit in het handelsregister aan te vullen met de nevenactiviteit: “ter beschikking stellen van arbeidskrachten”. Aangezien van het bedrijfsmatig uitlenen van personeel in de regel slechts sprake is bij uitzendburo’s en dergelijke ondernemingen, zal een aanpassing van de bedrijfsactiviteit bij BVO’s – naar onze inschatting – niet noodzakelijk zijn.

 

2) Niet-bedrijfsmatig uitlenen van arbeidskracht

Waar veel BVO’s wel mee te maken zullen krijgen is de meldingsplicht bij het niet-bedrijfsmatig ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Hiermee wordt immers gedoeld op het in -of uitlenen van spelers, stewards/materiaalmannen en dergelijke door bedrijven waarvan de in -en uitlening van personeel niet tot de reguliere activiteiten behoort (zoals BVO’s). Het doen van een dergelijke melding kan eenvoudigweg door middel van een email aan de Kamer van Koophandel waaronder uw BVO ressorteert. Na uw melding zal op de website www.kvk.nl/waadi zichtbaar worden dat uw onderneming heeft voldaan aan haar meldingsplicht. Hierdoor weet een inlenende partij dat zij – zonder risico op boeten op grond van de wet WAADI – arbeidskrachten van uw BVO kan inlenen.

 

3) Meldingsplicht voor buitenlandse BVO’s die in Nederland arbeidskracht ter beschikking stellen

Ook voor buitenlandse BVO’s die spelers ter beschikking stellen aan Nederlandse BVO’s heeft deze wet gevolgen. Indien een buitenlandse BVO een speler verhuurt aan een Nederlandse BVO, zal de buitenlandse BVO zich voor deze activiteit moeten laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze formele verplichting is vrij eenvoudig, maar zal naar verwachting tot de nodige uitvoeringsproblemen leiden. In dit kader zal de FBO (tezamen met RSM) spoedig in overleg treden met het Ministerie van SZW. Over de uitkomsten hiervan wordt u uiteraard te zijner tijd nader geinformeerd.

 

Gevolgen van schending meldingsplicht (voor uitlener)

Indien bij inspectie door het ministerie SWZ blijkt dat een uitlener zijn meldingsplicht niet heeft uitgevoerd, kan deze een boete krijgen van € 12.000,- per werknemer. Bij een tweede overtreding (€ 24.000,- per werknemer) of derde overtreding (€ 36.000,- per werknemer) binnen 5 jaren, lopen de boetes nog verder op.

 

Gevolgen van schending onderzoeksplicht (voor inlener)

De hierboven genoemde boete voor de uitlener kan voor hetzelfde bedrag worden opgelegd bij de inlener, indien deze arbeidskracht inleent bij een partij die haar meldingsplicht heeft geschonden. Om die reden is het voor inleners essentieel om op de site www.kvk.nl/waadi te controleren of de uitlenende partij een melding in het handelsregister heeft gedaan. Als dat het geval is zijn zowel de inlener als de uitlener gevrijwaard van deze boete.

 

Conclusie

Resumerend willen wij alle Nederlandse BVO’s adviseren zo spoedig in het Handelsregister een aantekening op te laten nemen dat uw BVO arbeidskrachten ter beschikking stelt. Hiertoe volstaat een email aan het handelsregister waaronder uw onderneming ressorteert. Na uw melding zal voor inlenende clubs op de site  www.kvk.nl/waadi  te zien zijn dat uw BVO geregistreerd is. Nadat alle Nederlandse BVO’s geregistreerd zijn, zal er bij binnenlandse verhuur geen probleem/risico meer bestaan.

Bij internationale huur bestaat vooralsnog het risico dat uw BVO als inlenende partij een boete krijgt opgelegd van – in eerste aanleg – € 12.000,- per speler. Om dit risico in te perken zal de FBO spoedig in overleg treden met het ministerie, om tot een praktisch werkbare oplossing in deze te komen.