VoetbalVragen

Geplaatst op: 28 jan, 2013

Vanwege de huidige transferperiode hebben wij in samenspraak met de KNVB de navolgende Q & A opgesteld. Met deze Q & A hopen wij de meeste van uw vragen aangaande overschrijvingen in de huidige transferperiode te beantwoorden. Aarzelt u echter niet om ingeval van twijfel of onduidelijkheden contact op te nemen met ons of de KNVB.

 

Tot wanneer loopt de huidige overschrijvingsperiode?

 

De huidige overschrijvingsperiode voor het betaald voetbal is aangevangen op donderdag 03 januari 2013 en zal sluiten op donderdag 31 januari 2013 om 24:00 uur.

 

Geldt deze periode ook voor minderjarigen?

 

Ja, doch voor minderjarige spelers geldt tevens dat voor een internationale transfer (zowel van een amateur speler als een contract speler) alsmede een eerste registratie van een speler jonger dan 18 jaar, die niet de nationaliteit bezit van het land waar hij voor de eerste keer geregistreerd wenst te worden, vooraf toestemming aan de FIFA (via FIFA TMS) dient te worden gevraagd. Teneinde deze toestemming van de FIFA voor een dergelijke overschrijving of een eerste registratie van een speler te verkrijgen, dient de beoogde nieuwe club van de speler verscheidene documenten, opgesteld in één van de officiële FIFA talen, te verstrekken aan de verzoekende bond. De benodigde documenten dienen in de vorm van PDF bestanden bij het desbetreffende verzoek te worden gevoegd. De verzoekende bond zet de gegevens in FIFA TMS. De behandeling van een dergelijke zaak door de FIFA, die moet zijn afgerond voor het mogelijke verzoek om overschrijving kan worden ingediend, zal ongeveer 4 tot 6 weken duren.

 

Hoe dient een internationale overschrijving plaats te vinden?

 

Indien een internationale transfer plaatsvindt van een contractspeler, dient de transfer in FIFA TMS te worden ingevoerd door de betrokken clubs. Pas op het moment dat de transfer door de betrokken clubs is afgerond in FIFA TMS, kan de nationale bond een verzoek indienen via FIFA TMS voor een ITC bij de andere nationale bond. Het verzoek om een ITC dient voor het einde van bovengenoemde transferperiode te zijn ingediend. Dit betekent dat het niet mogelijk is om op voorhand een verzoek voor een ITC te versturen en het van belang is transfers tijdig in FIFA TMS in te voeren.

 

Tot welk tijdstip kan een verzoek tot overschrijving worden ingediend bij de KNVB?

 

Teneinde ieder vertragingsrisico te vermijden wordt geadviseerd het verzoek tot overschrijving uiterlijk op 31 januari 2013 om 20.00 uur aan te leveren bij de KNVB. Tevens wordt aangeraden ervoor te zorgen dat beide clubs de voor de overschrijving van belang zijnde gegevens voor dit tijdstip in FIFA TMS hebben ingevoerd. Indien het bij voorbaat onmogelijk blijkt de noodzakelijke stukken vóór 20:00 uur aan te leveren, dan verdient het aanbeveling de KNVB hier tijdig van op de hoogte te stellen.

 

Geldt het TMS-systeem voor alle overschrijvingen?

 

Voor nationale overschrijvingen van zowel contract- als amateurspelers en voor een internationale overschrijving van een amateurspeler geldt de overschrijvingsprocedure via FIFA TMS niet. Deze overschrijvingen dienen uiteraard wel binnen de transferperiode te worden afgerond.

Het hiervoor vermelde laat onverlet dat de reeds bekende documenten aangaande de overschrijving (overschrijvingsformulier, modelverklaring en mogelijk contract) volledig ingevuld en ondertekend bij de KNVB binnen de transferperiode moeten zijn ingediend.

 

Wat als er gebruik wordt gemaakt van een spelersmakelaar?

 

Er mag slechts gebruik worden gemaakt van (de diensten van) een spelersmakelaar, indien het een door nationale voetbalbonden gelicentieerde spelersmakelaar betreft, alsmede indien degene die namens een speler optreedt, diens wettelijk vertegenwoordiger, diens schriftelijk gemachtigde broer, zuster, echtgenoot of geregistreerde partner of een beëdigd advocaat is. Via de website van de KNVB en FIFA is de lijst met gelicentieerde makelaars te raadplegen.

 

Daarnaast moet op grond van het Reglement Spelersmakelaars van de KNVB de naam en handtekening van de spelersmakelaar voorkomen in ieder door de speler gesloten spelerscontract waarbij de spelersmakelaar zijn belangen heeft behartigd.

 

Wat als er geen gebruik wordt gemaakt van een spelersmakelaar?

 

Indien een speler geen gebruik maakt van de diensten van een spelersmakelaar dient dit eveneens in het spelerscontract te worden vermeld.

 

Wanneer is een overgeschreven speler speelgerechtigd?

 

Om spelers speelgerechtigd te laten zijn voor de eerstvolgende speelronde, dienen alle documenten benodigd voor de overschrijving uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de dag van de desbetreffende wedstrijd om 12:00 uur door de KNVB te zijn ontvangen. De speler is bovendien pas speelgerechtigd voor zijn club als hiertoe een schriftelijke bevestiging van de KNVB is ontvangen.

 

Is het gedurende de huidige transferperiode mogelijk om een speler van een amateurclub (bijvoorbeeld vanuit de Topklasse) over te schrijven naar een BVO?

 

Nee, tenzij hiervoor een dispensatiegrond aanwezig is.

 

Is het gedurende de huidige transferperiode mogelijk om een speler van een BVO over te schrijven naar een amateurclub?

 

Nee, tenzij hiervoor een dispensatiegrond aanwezig is.

 

Is het gedurende de transferperiode internationaal mogelijk om een speler van een BVO over te schrijven naar een amateurclub of vice versa?

 

Ja, internationaal is iedere overschrijving gedurende de transferperiode mogelijk.

 

Gelden bovengenoemde overschrijvingsregels ook voor werkloze voetballers?

 

Een voetballer wiens contract is beëindigd voor 31 januari, kan nog worden overgeschreven naar een Nederlandse BVO tot en met de tweede vrijdag van de maand maart (zijnde 8 maart 2013, tot 24:00 uur). 

 

Gelden bovengenoemde overschrijvingsregels ook voor niet-EU spelers?

 

Ja, met dien verstande dat eventuele tewerkstellingsvergunningen voor niet-EU spelers dienen te zijn aangevraagd bij het UWV vóór het einde van de overschrijvingsperiode en alle voor deze aanvraag benodigde stukken aldus ook tijdig dienen te zijn ingediend bij de FBO (aangezien de FBO dergelijke aanvragen namens de clubs verzorgd).