Hoe omgaan met aflopende contracten?

Geplaatst op: 20 mrt, 2017

Wet Werk & Zekerheid

Per 1 januari en 1 juli 2015 is de zogeheten Wet Werk & Zekerheid van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers in Nederland onder meer om werknemers uiterlijk een maand voor het einde van het contract te informeren over het verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten. Bovendien geldt deze regelgeving voor al het personeel (en dus niet alleen voor trainers en spelers). Daarnaast kan aan medewerkers met een aflopend contract ook een zogeheten ‘transitievergoeding’ verschuldigd zijn.

 

CAO’s

Met betrekking tot aflopende verlengde contracten van spelers en trainers, is iedere club, conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal, verplicht een bepaalde (in artikel 6 van de van toepassing zijnde CAO opgenomen) procedure te doorlopen.

 

In dit artikel wordt clubs uitgelegd hoe het beste met deze zaken om te gaan. Wij raden u als club aan een en ander aandachtig te lezen en onze adviezen in dezen nadrukkelijk te volgen.

 

  1. Beëindiging speler/trainer conform CAO

 

Mededeling

 

Clubs die te maken hebben met een verlengd contract van een speler of trainer dat op 30 juni 2017 afloopt en niet verlengd zal worden, zijn volgens respectievelijk de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht om de mededeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2017 per aangetekend schrijven aan de desbetreffende werknemer te doen.

 

Indien deze mededeling niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst in beginsel automatisch voortgezet tegen dezelfde voorwaarden voor de duur van één jaar. Deze brieven dienen aangetekend verzonden te worden. Het persoonlijk overhandigen of per reguliere post versturen van de brief is niet afdoende.

 

Schadeloosstelling

 

Ingeval het de beëindiging van een verlengde arbeidsovereenkomst met een contractspeler betreft, kan de club verplicht zijn om aan de desbetreffende speler een schadeloosstelling te betalen vanwege de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 

Clubs die uitkomen in de Eredivisie dienen deze schadeloosstelling op grond van artikel 6 lid 5 van de CAO Contractspelers Betaald Voetbal aan een speler te betalen indien sprake is van:

1)             een verlengde arbeidsovereenkomst;

2)             de totale arbeidsverhouding tussen de speler en de club het vijfde volledige

opeenvolgende jaar heeft bereikt; en

3)             het gegarandeerde inkomen van de speler in het laatste jaar van de verlengde

overeenkomst niet hoger is dan 3x het voor dat jaar vastgestelde maximumdagloon in

het kader van de WW/WIA (zijnde in totaal € 161.117,91).

 

Is aan deze drie voorwaarden voldaan, dan dient de club een schadeloosstelling aan de speler te betalen ter hoogte van het aan het einde van de overeenkomst geldende maandsalaris vermenigvuldigd met 0,5 maal het aantal dienstjaren dat de arbeidsverhouding heeft geduurd. De hoogte van de schadeloosstelling kent sinds 1 juli 2010 een maximum van 3,5 maandsalarissen. Dit maximum geldt alleen indien de verlengde arbeidsovereenkomst met de desbetreffende speler is ingegaan én ondertekend op of na 1 juli 2010.

 

Clubs die uitkomen in de Jupiler League dienen op grond van artikel 6 lid 6 van de CAO Contractspelers Betaald Voetbal de schadeloosstelling aan een speler te betalen indien sprake is van:

1)             een verlengde arbeidsovereenkomst;

2)             de totale arbeidsverhouding tussen de speler en de club het derde volledige opeenvolgende jaar heeft bereikt; en

3)             het gegarandeerde inkomen van de speler in het laatste jaar van de verlengde overeenkomst niet hoger is dan 1x het voor dat jaar vastgestelde maximumdagloon in het kader van de WW/WIA (zijnde in totaal € 53.705,97).
Is aan deze drie voorwaarden voldaan, dan dient de werkgever een schadeloosstelling te betalen ter hoogte van het aan het einde van de overeenkomst geldende maandsalaris vermenigvuldigd met 0,5 maal het aantal volledige dienstjaren dat de arbeidsverhouding heeft geduurd.

 

Ook hiervoor geldt dat er sinds 1 juli 2010 een maximum vergoeding bestaat ter hoogte van 3,5 maandsalaris, eveneens onder de voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende speler is ingegaan én ondertekend op of na 1 juli 2010.

 

Schadeloosstelling trainers

 

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat aan trainers in de zin van de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal geen schadeloosstelling is verschuldigd (hetgeen echter los staat van de verplichte mededeling uit de CAO).

 

 

  1. Aanzegging en transitievergoeding conform Wet Werk & Zekerheid

 

Aanzegging

 

Clubs zijn ingevolge de Wet Werk & Zekerheid ingeval van een aflopende arbeidsovereenkomst verplicht een mededeling van verlenging of niet-verlenging (een zogeheten ‘aanzegging’) te doen. Deze verplichting geldt zowel bij aflopende eerste als bij verlengde aflopende arbeidsovereenkomsten. In dat geval dient de werkgever een maand vóór afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt verlengd, en zo ja, tegen welke voorwaarden.

 

LET OP! Niet-tijdige aanzegging leidt tot de verplichte betaling van een vergoeding aan de werknemer die kan oplopen tot één maandsalaris. Ook deze brieven kunnen daarom het beste aangetekend verzonden worden.

 

Transitievergoeding

 

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers in Nederland verder verplicht om werknemers een zogeheten ‘transitievergoeding’ te betalen, in geval een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en het dienstverband met de desbetreffende werknemer minimaal 24 maanden heeft geduurd.

 

De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest in combinatie met zijn salaris en leeftijd. Voor een exacte berekening van de transitievergoeding raden wij aan om gebruik te maken van de navolgende site:

 

http://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding/een

 

LET OP! Ingeval de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of op initiatief van de werknemer is beëindigd (bijvoorbeeld ingeval van een speler, omdat de speler zelf zijn arbeidsovereenkomst niet wenst te verlengen, een gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen of een overstap wenst te maken naar een andere club) is er geen transitievergoeding verschuldigd. De bewijslast hiervan ligt echter bij de werkgever.

 

Wij raden u in voorkomende gevallen dan ook aan een beëindiging op initiatief van de werknemer duidelijk en schriftelijk vast te leggen (te denken valt hierbij aan het aangetekend verzenden van een brief waarin de beëindiging op initiatief van de werknemer, bijvoorbeeld het afwijzen van een gelijkwaardige of verbeterde aanbieding, wordt bevestigd).

 

  1. Transitievergoeding ó Schadeloosstelling

 

De overheid heeft tot 1 juli 2016 een overgangsregeling ingesteld voor bedrijfstakken die in hun CAO reeds een met de transitievergoeding vergelijkbare regeling kennen. De CAO Contractspelers Betaald Voetbal kent met de schadeloosstelling als genoemd in artikel 6 een dergelijke ‘met de transitievergoeding vergelijkbare’ regeling. De overgangsregeling gold echter tot 1 juli 2016 en is thans aldus niet meer van toepassing.

 

Een contractspeler die voor zowel de transitievergoeding als voor de schadeloosstelling (conform de CAO) in aanmerking komt, kan vanaf heden in voorkomende gevallen aldus aanspraak maken op beide regelingen!

 

  1. Concluderend en wat te doen als club?

 

Spelers/Trainers

 

Iedere speler of trainer wiens arbeidsovereenkomst aan het einde van dit seizoen eindigt, dient van de club een brief te ontvangen waarin medegedeeld wordt of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

 

  1. Op basis van de CAO’s dient de mededeling dat het contract wordt beëindigd bij verlengde contracten plaats te vinden op uiterlijk 31 maart 2017;
  2. op basis van de Wet Werk & Zekerheid dient de mededeling van beëindiging of verlenging bij eerste én verlengde aflopende contracten te geschieden uiterlijk een maand vóór het einde van het contract.

 

Wij adviseren u, ter voorkoming van misverstanden, ieder aflopend contract van een speler of trainer uiterlijk 31 maart 2017 aangetekend aan te zeggen middels de standaardbrieven van de FBO. Zulks uiteraard tenzij er individuele (bewuste) redenen zijn van het voorgaande af te wijken. Bijvoorbeeld:

 

–                Indien de speler reeds een arbeidsovereenkomst heeft bij een andere club per 1 juli

2017;

–                men de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden wil laten doorlopen; of

–                indien een speler een verbeterde of gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen.

 

Alsdan dient de speler immers op uiterlijk 15 mei a.s. zelf zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk

te beëindigen.

 

Op deze manier voorkomt u eventuele nadelige financiële consequenties en

voldoet u aan de eisen van zowel de van toepassing zijnde CAO’s als de Wet Werk

& Zekerheid.

 

De FBO heeft standaardbrieven die u in kader van het bovenstaande kunt

gebruiken. Deze zijn te downloaden via onze website.

 

  1. Per contractspeler dient ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst verder bekeken te worden of deze recht heeft op een schadeloosstelling, een transitievergoeding of beiden.
  2. Per trainer dient ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bekeken te worden of deze recht heeft op een transitievergoeding.

 

Overig personeel

 

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de regels van aanzegging en transitievergoedingen die volgen uit de Wet Werk & Zekerheid ook gelden voor het overige personeel.

 

  1. Op basis van de Wet Werk & Zekerheid dient daarom uiterlijk een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst aan de desbetreffende medewerker te worden medegedeeld of de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd of zal worden verlengd, en, ingeval van het laatste, tegen welke voorwaarden.
  2. Per medewerker dient bekeken te worden of deze ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding.

 

Stroomschema’s

 

De FBO heeft stroomschema’s die u als club verder kunnen helpen bij het inzichtelijk maken en rechtsgeldig beëindigen van de bij uw club eindigende contracten. Deze stroomschema’s zijn op te vragen bij de FBO

 

Hulp en advisering

 

De FBO is zich er ten zeerste van bewust dat bovengenoemde materie ingewikkeld is. Aarzelt u als club dan ook geen moment om ingeval van vragen of behoefte aan hulp rechtstreeks (en vóór 31 maart a.s.) contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met u de individuele casus of casussen bespreken en hierop adviseren.