Introductie privacyscan

Geplaatst op: 19 jul, 2017

Op 1 juni jl. organiseerde de FBO in samenwerking met Marxman Advocaten een bijeenkomst voor alle clubs over de nieuwe privacywetgeving. In deze bijeenkomst werd gewezen op de grote gevolgen die deze nieuwe wetgeving kan hebben voor clubs. Ook werd in deze bijeenkomst kort aandacht besteed aan het feit dat de FBO tezamen met Marxman Advocaten een zogeheten privacyscan wenste te ontwikkelen.

 

Inmiddels is deze privacyscan nagenoeg gereed. Hier volgt alvast een nadere introductie ervan.

 

Achtergrond

Op 28 mei 2018 treedt de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Tot 25 mei 2018 hebben alle organisaties in Nederland de tijd hun bedrijfsvoering met deze Verordening in overeenstemming te brengen. Het niet naleven van de Verordening kan tot aanzienlijke boetes leiden. Ook clubs krijgen te maken met de nieuwe wetgeving en zullen de komende maanden dus ook moeten onderzoeken in welke mate zij maatregelen moeten nemen.

 

Praktijk bij clubs

Zoals ook gebleken is uit de bijeenkomst van 1 juni jl., slaan clubs in algemene zin veel persoonsgegevens op. Denk bijvoorbeeld alleen al aan persoonsgegevens van seizoenskaarthouders, maar ook aan zaken zoals bijvoorbeeld:

 

  • medische dossiers van spelers;
  • zwarte lijsten en stadionverboden;
  • het analyseren en uitwisselen van spelersdata;
  • videocamera’s in stadions;
  • het verstrekken van (privacy-gevoelige) informatie aan sponsors.

Met welk doel en op welke wijze worden deze persoonsgegevens opgeslagen en waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel om te beoordelen of clubs aan de nieuwe Verordening voldoen en dus wel of geen (hoge) boete riskeren.

 

Privacyscan

De FBO heeft, naar aanleiding van de ontwikkelingen op het gebied van de privacywetgeving, in samenwerking met Marxman Advocaten een privacyscan ontwikkeld. Deze privacyscan is specifiek gemaakt voor de betaald voetbalbranche. Met de privacyscan wordt in kaart gebracht in hoeverre een club voldoet aan de toekomstige privacywetgeving.

 

De privacyscan kan volledig zelfstandig en in een online omgeving worden uitgevoerd. Nadat de privacyscan is uitgevoerd, wordt in een rapport beschreven waar de risico’s voor de desbetreffende club liggen. Daarnaast worden in het rapport aanbevelingen opgenomen. Op basis van deze aanbevelingen kan een club vervolgens actie ondernemen. De club kan zich, via de FBO, aanmelden bij Marxman Advocaten en ontvangt per e-mail een unieke toegangscode om de privacyscan in te vullen. Als de privacyscan is ingevuld ontvangt de club in de regel binnen twee werkdagen het rapport.

 

Pilot

De FBO zal de privacyscan op korte termijn en in samenwerking met Marxman Advocaten eerst bij één club gaan uitvoeren. De ervaringen die hiermee worden opgedaan zullen worden gebruikt ten behoeve van het verfijnen en finaliseren van de privacyscan, waarna de scan ook door andere clubs gebruikt kan gaan worden.

 

Kosten

De privacyscan is vanaf het begin van komend najaar voor alle clubs beschikbaar. De kosten voor de privacyscan en het ontvangen van het bijbehorende rapport bedragen EUR 395,00 exclusief BTW, waarbij de helft van deze kosten in mindering worden gebracht op de kosten van het vervolgtraject, indien de kosten voor het vervolgtraject bij Marxman Advocaten € 1.000,- excl. BTW of hoger bedragen.

Vervolg

Aan de hand van het rapport kan de club in overleg met de FBO en Marxman Advocaten het vervolgtraject bepalen. Waar mogelijk zal FBO de clubs voorzien in gestandaardiseerde overeenkomsten of modellen. Marxman Advocaten zal in het vervolgtraject het maatwerk oppakken.

 

Vanuit Marxman Advocaten zullen de heren Sebastiaan Palm en Theo Stockmann betrokken zijn bij de privacyscan. Zij zijn beiden gespecialiseerd in Ondernemingsrecht en IE/ICT & Privacy.

 

Voor meer informatie aangaande het bovenstaande kunt u uiteraard contact opnemen met de FBO of met de heer Theo Stockmann van Marxman Advocaten (via e-mail: stockmann@marxman.nl of telefonisch via 033-450 8000).