Gevolgen nieuwe regeerakkoord

Geplaatst op: 20 nov, 2017

Op 10 oktober jl. presenteerden de formatiepartijen het nieuwe regeerakkoord. Het akkoord bevat ook een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen. De belangrijkste hebben wij hieronder uiteengezet. Let wel, het betreffen hier maatregelen die eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer geloodst zullen moeten worden en die aldus nog niet zijn ingegaan.

 

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht

 

Het moet mogelijk zijn om tot een gerechtvaardigd ontslag over te gaan bij een cumulatie van omstandigheden genoemd in de verschillende ontslaggronden. Hier staat voor de werknemer tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding).

 

Meer balans in de transitievergoeding

 

Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na twee jaar;

 

Er komt een verruiming van de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. 

 

 

Tijdelijke contracten voor tijdelijk werk

 

Voor tijdelijke contracten blijft de tussenpoos van zes maanden bestaan. Er moet echter ruimte zijn om sectoraal af te wijken en de tussenpoos te verkorten (zoals nu al geldt voor seizoensarbeid). Deze optie wordt verruimd naar ander terugkerend tijdelijk werk dat ten hoogste gedurende een periode van negen maanden kan worden verricht. De plek om hierover afspraken te maken is het overleg tussen sociale partners;

 

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar.

 

Er vindt een aanpassing van de proeftijd plaats. Bij directe sluiting van een contract voor onbepaalde tijd kan de proeftijd verruimd worden naar 5 maanden. Bij contracten van meer dan twee jaar wordt de proeftijd maximaal 3 maanden.

 

 Werken als zelfstandige

 

De Wet DBA zal worden vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. Zo wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd die opdrachtgevers vooraf duidelijkheid verschaft bij de inhuur van zzp’ers. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf ten aanzien van vrijwaring van loonbelastin en premies werknemersverzekeringen.