Gebruik de privacyscan!

Geplaatst op: 20 feb, 2018

Het zal een ieder niet ontgaan zijn dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort tot GDPR, General Data Protection Regulation) ingevoerd wordt. Met de GDPR komt er nieuwe regelgeving op het gebied van de verwerking en bescherming van data, ook wel bekend als de bescherming van het fundamentele recht op privacy.
De FBO, ECV en CED volgen de implementatie van deze regelgeving bij clubs nauwlettend, omdat er bij overtreding van de nieuwe regels grote consequenties en boetes zullen gelden voor de desbetreffende partijen.
In de recente periode hebben CED en ECV en ook individuele clubs meermaals te maken gehad met regelgeving aangaande het gebruik van persoonlijke data. Bijvoorbeeld bij het inlossen van sponsorverplichtingen. De nieuwe wetgeving maakt gebruikmaking van dergelijke data er niet eenvoudiger op. Bovendien blijkt uit de praktijk dat veel clubs nog onbekend zijn met de exacte consequenties van deze nieuwe wetgeving, laat staan met de maatregelen die hiervoor door een club genomen dienen te worden.
De FBO en ECV hebben naar aanleiding van de invoering van deze wet daarom besloten de implementatie projectmatig te begeleiden, vanuit een centraal projectteam dat als volgt is samengesteld: Barry Dopmeijer (FBO), Marc Rondagh (ECV) en Jorrit Bloemendal (EMM). Daarbij is tevens besloten dat de ECV de kosten voor het uitvoeren van de privacyscan bij Eredivisieclubs voor haar rekening neemt. Eredivisieclubs die al gebruik hebben gemaakt van de privacy scan, kunnen deze kosten dan ook met terugwerkende kracht in rekening brengen bij de Eredivisie CV.

 

De privacyscan is specifiek ontworpen voor clubs in samenwerking met FBO partner Marxman Advocaten. De scan bevat diverse vragen over de huidige situatie bij een club in het kader van privacyregelgeving en kan door iedere club zelf (online) worden ingevuld. Met deze scan wordt in kaart gebracht in hoeverre een club voldoet aan de (nieuwe) privacywetgeving en op welke zaken (nog nader) geacteerd dient te worden. Aan de hand van de uitkomsten van de scan kan de betreffende club vervolgens verdere ondersteuning worden geboden.

 
Wij wensen hierbij opnieuw de urgentie van het nemen van afdoende maatregelen te benadrukken en gaan ervan uit dat clubs de noodzaak van een juiste implementatie onderkennen.