Herinnering: Aflopende contracten van spelers/trainers per 30 juni 2019

Geplaatst op: 22 mrt, 2019

Per 1 januari en 1 juli 2015 is de zogeheten Wet Werk & Zekerheid van kracht geworden. Deze wet verplicht werkgevers in Nederland onder meer om werknemers uiterlijk een maand voor het einde van het contract te informeren over het verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze zogeheten ‘aanzegging’ geldt niet alleen voor verlengde contracten, maar ook voor eerste contracten. Bovendien geldt deze regelgeving voor al het personeel (en dus niet alleen voor trainers en spelers). Daarnaast kan aan medewerkers met een aflopend contract ook een zogeheten ‘transitievergoeding’ verschuldigd zijn.

Met betrekking tot aflopende verlengde contracten van spelers en trainers, is iedere club, conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal, verplicht een bepaalde (in artikel 6 van de van toepassing zijnde CAO opgenomen) procedure te doorlopen.


1. Beëindiging speler/trainer conform CAO

Mededeling

Clubs die te maken hebben met een verlengd contract van een speler of trainer dat op 30 juni 2019 afloopt en niet verlengd zal worden, zijn volgens respectievelijk de CAO Contractspelers Betaald Voetbal en de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal verplicht om de mededeling van beëindiging van de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2019 per aangetekend schrijven aan de desbetreffende werknemer te doen.

Indien deze mededeling niet tijdig is gedaan, wordt de arbeidsovereenkomst in beginsel automatisch voortgezet tegen dezelfde voorwaarden voor de duur van één jaar. Deze brieven dienen aangetekend verzonden te worden. Het persoonlijk overhandigen of per reguliere post versturen van de brief is niet afdoende.

Schadeloosstelling contractspelers

Met ingang van de nieuwe CAO Contractspelers Betaald Voetbal (per 1 juli jl.), is de schadeloosstelling komen te vervallen.
LET OP! Een transitievergoeding kan wel verschuldigd zijn (zie verderop in dit artikel).

Schadeloosstelling trainers

Ook aan trainers in de zin van de CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal is geen schadeloosstelling verschuldigd (hetgeen echter los staat van de verplichte mededeling uit de cao en de eventuele betaling van een transitievergoeding).


2. Aanzegging en transitievergoeding conform Wet Werk & Zekerheid

Aanzegging

Clubs zijn ingevolge de Wet Werk & Zekerheid ingeval van een aflopende arbeidsovereenkomst verplicht een mededeling van verlenging of niet-verlenging (een zogeheten ‘aanzegging’) te doen. Deze verplichting geldt zowel bij aflopende eerste als bij verlengde aflopende arbeidsovereenkomsten. In dat geval dient de werkgever een maand vóór afloop van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt verlengd, en zo ja, tegen welke voorwaarden.

LET OP! Niet-tijdige aanzegging leidt tot de verplichte betaling van een vergoeding aan de werknemer die kan oplopen tot één maandsalaris. Ook deze brieven kunnen daarom het beste aangetekend verzonden worden.

 Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers in Nederland verder verplicht om werknemers een zogeheten ‘transitievergoeding’ te betalen, in geval een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en het dienstverband met de desbetreffende werknemer minimaal 24 maanden heeft geduurd.

De hoogte van deze transitievergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest in combinatie met zijn salaris en leeftijd. Voor een exacte berekening van de transitievergoeding raden wij aan om gebruik te maken van de navolgende site: http://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding

 LET OP! Ingeval de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden of op initiatief van de werknemer is beëindigd (bijvoorbeeld ingeval van een speler, omdat de speler zelf zijn arbeidsovereenkomst niet wenst te verlengen, een tenminste gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen of reeds een contract heeft getekend bij een andere club) is er geen transitievergoeding verschuldigd. De bewijslast hiervan ligt echter bij de werkgever.

Wij raden u in voorkomende gevallen dan ook aan een beëindiging op initiatief van de werknemer duidelijk en schriftelijk vast te leggen (te denken valt hierbij aan het aangetekend verzenden van een brief, waarin de beëindiging op initiatief van de werknemer, bijvoorbeeld het afwijzen van een gelijkwaardige of verbeterde aanbieding, wordt bevestigd).

 

3. Concluderend en wat te doen als club?

Spelers/Trainers

Iedere contractspeler of trainer wiens arbeidsovereenkomst aan het einde van dit seizoen eindigt, dient van de club een brief te ontvangen waarin medegedeeld wordt of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd.

  1. Op basis van de CAO’s dient de mededeling dat het contract wordt beëindigd bij verlengde contracten uiterlijk plaats te vinden op 31 maart 2018;
  2. op basis van de Wet Werk & Zekerheid dient de mededeling van beëindiging of verlenging bij eerste én verlengde aflopende contracten te geschieden uiterlijk een maand vóór het einde van het contract.

Wij adviseren u, ter voorkoming van misverstanden, ieder aflopend contract van een contractspeler uiterlijk 31 maart 2018 aangetekend aan te zeggen, middels de standaardbrieven van de FBO, tenzij er individuele (bewuste) redenen zijn van het voorgaande af te wijken. Bijvoorbeeld:

  • Indien de contractspeler of trainer reeds een arbeidsovereenkomst heeft (of gegarandeerd zal krijgen) bij een andere club per 1 juli 2018;
  • de club de overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden wil laten doorlopen; of
  • indien het gaat om een contractspeler, de desbetreffende contractspeler een verbeterde of gelijkwaardige aanbieding heeft afgeslagen.

Alsdan dient immers de trainer op uiterlijk 31 maart en de contractspeler op uiterlijk 15 mei a.s. zelf zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk te beëindigen. De FBO heeft standaardbrieven die u in kader van het bovenstaande kunt gebruiken. Deze treft u aan onder Downloads

3. Per contractspeler en trainer dient ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst verder bekeken te worden of deze           recht heeft op een transitievergoeding.


Overig personeel

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de regels van aanzegging en transitievergoedingen die volgen uit de Wet Werk & Zekerheid ook gelden voor het overig personeel.

  1. Op basis van de Wet Werk & Zekerheid dient daarom uiterlijk een maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan de desbetreffende medewerker te worden medegedeeld of de arbeidsovereenkomst zal worden beëindigd of zal worden verlengd, en, ingeval van het laatste, tegen welke voorwaarden.
  2. Per medewerker dient bekeken te worden of deze ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht heeft op een transitievergoeding.

Om u als club te helpen bij het inzichtelijk maken en rechtsgeldig beëindigen van de bij uw organisatie eindigende contracten, heeft de FBO een tweetal beslissingsbomen samengesteld. Zowel voor trainers als voor spelers. Deze documenten treft u aan onder Downloads

Wij zijn ons er ten zeerste van bewust dat bovengenoemde materie ingewikkeld is. Aarzelt u dan ook geen moment om ingeval van vragen of behoefte aan hulp rechtstreeks (en vóór 31 maart a.s.) contact met ons op te nemen. Wij zullen dan samen met u de individuele casus of casussen bespreken en u hierin adviseren.