Arbeidstijdverkorting ivm corona

Geplaatst op: 13 mrt, 2020

Zoals wellicht bekend, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het mogelijk gemaakt voor ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus om gebruik te maken van werktijdverkorting. Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, in dienst blijven van de werkgever, terwijl over de niet-gewerkte uren een WW-uitkering wordt betaald. De uitkering wordt na afloop van de vergunningsperiode door het UWV aan de werkgever voldaan, en de werkgever betaalt (in de meeste gevallen) het volledige loon uit aan de werknemers. Let wel: de werknemers spreken derhalve hun WW-rechten aan, en moeten die rechten dan ook wel hebben opgebouwd.

Voorwaarden voor de aanvraag voor werktijdverkorting zijn in ieder geval:

  • het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt, het coronavirus is als zodanig aangemerkt;
  • de verwachting is dat voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk is (de 20% werkvermindering wordt per rechtspersoon bekeken, dus niet per afdeling, divisie etc.).

De vergunning geldt voor maximaal zes weken, en wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. Het is dus zaak dat een aanvraag zo spoedig mogelijk wordt ingediend, aangezien er geen terugwerkende kracht van toepassing is. Er bestaat wel de mogelijkheid om een verlenging van de vergunning aan te vragen. Zodra de vergunning door het ministerie wordt verleend, dient dit direct aan het UWV te worden doorgegeven.

De aanvraag dient digitaal te worden gedaan. Hier treft u nadere informatie aan, alsook een doorklik naar de website voor het doen van de aanvraag.

Voor meer informatie ten aanzien van de WW-uitkering in het kader van de werktijdverkorting klikt u hier.

Mocht u vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.