Brexit FAQ’s

Geplaatst op: 03 dec, 2020

Hoewel het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU heeft verlaten op 31 januari 2020, geldt er tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode, waarin het Verenigd Koninkrijk – dat bestaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – zich nog dient te houden aan alle EU-regels en wetten. Na 1 januari 2021 zullen er een aantal veranderingen komen, met of zonder Brexit-deal. Hieronder zullen een aantal belangrijke vragen van clubs omtrent de Brexit worden beantwoord. Omdat op het moment van schrijven van dit stuk nog geen deal tussen de EU en het VK is gesloten, wordt in dit artikel uitgegaan van een zogenaamde “no-deal Brexit”.

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor Britse spelers die op dit moment bij onze club spelen?
Vanaf 1 januari 2021 hebben spelers uit het VK net als alle andere “niet-EU spelers” een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te blijven wonen en werken en om door de KNVB speelgerechtigd te worden verklaard. Britse spelers die al voor januari 2021 in Nederland zijn komen wonen vallen onder het terugtrekkingsakkoord, en kunnen daarom vóór 31 december 2020 een aanvraag te doen voor een tijdelijke verblijfsvergunning, op grond waarvan zij vanaf 1 januari 2021 rechtsgeldig in Nederland kunnen verblijven en werken in Nederland voor de duur van 5 jaar. De aanvraag van deze tijdelijke verblijfsvergunning dient door de speler zelf te worden gedaan. Iedere speler heeft hierover een brief ontvangen van de IND. Aangeraden wordt dan ook om de speler (en zijn zaakwaarnemer) hier tijdig op te attenderen.

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor onze Britse spelers wanneer zij een transfer willen maken?
Indien een Britse speler de verblijfsvergunning in zijn bezit heeft, mag hij op basis daarvan 5 jaar blijven wonen en werken bij Nederlandse clubs. Deze spelers kunnen gedurende de looptijd van de vergunning dus ‘vrij’ binnen Nederland getransfereerd worden. Het is belangrijk om te weten dat de voornoemde vergunning die voor 5 jaar is afgegeven vervalt, indien de speler zijn hoofdverblijf naar het buitenland verplaatst. Hier dient aldus rekening mee te worden gehouden bij een eventuele verhuur van een Britse speler aan een buitenlandse club. Daarnaast dient bij een internationale transfer rekening gehouden te worden met de regels omtrent niet-EU spelers die in het land van de nieuwe club gelden, aangezien die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zijn op Britse spelers.

Zijn er gevolgen voor de speelgerechtigdheid van Britse spelers indien de tijdelijke verblijfsvergunning niet vóór 31 december 2020 is ontvangen?
Nadat een Britse speler een aanvraag heeft ingediend voor een tijdelijke verblijfsvergunning, ontvangt de speler na enige tijd een bevestigingsbrief van de IND waarin onder andere wordt benoemd dat het enkele weken duurt alvorens het (fysieke) verblijfsdocument aan de speler wordt overhandigd. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat een Britse speler zijn verblijfsdocument (pas) in 2021 zal ontvangen. Conform KNVB-reglementen zou een Britse speler vanaf 1 januari 2021 (als zijnde niet-EU speler) alsdan niet speelgerechtigd zijn, hetgeen te meer ons advies onderschrijft om Britse spelers tijdig het verblijfsdocument te laten aanvragen. Wij hebben in dit kader afspraken gemaakt op grond waarvan een Britse speler niettemin als speelgerechtigd zou kunnen worden aangemerkt indien hij weliswaar nog niet over het verblijfsdocument beschikt, doch wel de voornoemde bevestigingsbrief heeft ontvangen. Ons advies is hierbij om tijdig contact met ons op te nemen en niet de datum van 31 december 2020 af te wachten.

Heeft de Brexit gevolgen voor het inlenen/kopen van nieuwe Britse spelers?
Omdat nieuwe Britse spelers niet onder het terugtrekkingsakkoord vallen, dienen spelers die na 1 januari 2021 door Nederlandse clubs worden aangetrokken te voldoen aan alle eisen die in Nederland gelden voor niet EU-spelers om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning. Dit zijn onder andere het zogeheten kwaliteits- en inkomenscriterium. Verder kunnen Britse spelers in de leeftijd van 16 tot 18 jaar vanaf 1 januari 2021 in beginsel – op basis van de huidige FIFA-reglementen – niet langer naar Nederland worden getransfereerd. Voor meer informatie over de tewerkstellingsvergunning voor niet-EU spelers kan onze ‘Brochure Vreemdelingen’ worden geraadpleegd.

Wat voor gevolgen heeft de Brexit voor spelers die wij aan Britse clubs willen verkopen/verhuren?
Ook voor spelers met de Nederlandse (of een andere EU/EER) nationaliteit in de leeftijdscategorie van 16 tot 18 jaar geldt dat zij – wederom op basis van de huidige FIFA-reglementen – niet langer naar clubs in het VK kunnen worden getransfereerd. Daarnaast dient bij transfers van Nederlandse spelers boven de 18 jaar naar het VK te worden gelet op de eisen die in het VK gelden voor de speler met betrekking tot een verblijfsvergunning en werkvergunning. Deze zijn erg zwaar, waarbij met name wordt gekeken naar FIFA-ranking en het aantal gespeelde interlands.